fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN


WIE ZIJN WIJ?

 1. Wij zijn AI COMPASS bv, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Jules Bordetstraat 22 bus 2 (Kruispuntbank van Ondernemingen Antwerpen) en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0804.187.804 (hierna "AI COMPASS" genoemd).

TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene contractvoorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de diensten en producten van AI COMPASS, alsook op alle bestaande en toekomstige contractuele, precontractuele en niet-contractuele relaties tussen AI COMPASS en de klant ("Klant").
 1. De algemene contractvoorwaarden van de Klant zijn uitgesloten.
 1. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. AI COMPASS behoudt zich het recht voor om nieuwe versies van deze Algemene Voorwaarden te gebruiken. De gewijzigde versie is van toepassing tussen partijen indien de Klant niet binnen dertig (30) kalenderdagen na de verzending van de nieuwe versie schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. In geval van bezwaar blijven de bestaande voorwaarden van toepassing.

AANHALINGSTEKENS

 1. Een offerte van AI COMPASS is vrijblijvend en beperkt zich tot de specifieke opdracht/taak, en is dus niet automatisch van toepassing op volgende (soortgelijke) opdrachten/taken.
 1. AI COMPASS-offertes zijn altijd gebaseerd op de door de Klant aangegeven (technische) gegevens en vereisten. De Klant garandeert de juistheid van deze gegevens en deze vereisten.
 1. Een offerte is slechts vijftien (15) kalenderdagen geldig vanaf de datum van uitgifte of, indien van toepassing, voor de daarin vermelde duur.
 1. Aanbiedingen in mailings of aankondigingen op social media of via andere (niet-)digitale kanalen aan een breed publiek zijn vrijblijvend.

TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De contractuele relatie tussen AI COMPASS en de Klant komt tot stand door middel van een schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling/opdracht of door de aanvang van de uitvoering van de opdracht/taak door AI COMPASS.
 1. De specifieke overeenkomsten, aangevuld door deze Algemene Voorwaarden, vormen de overeenkomst tussen AI COMPASS en de Klant. De specifieke afspraken hebben voorrang op deze Algemene Voorwaarden voor zover deze daarvan afwijken.
 1. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen slechts worden verkregen door schriftelijke bevestiging van beide partijen.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de verbintenissen van AI COMPASS louter inspanningsverplichtingen.

PRIJZEN

 1. De prijzen en tarieven voor de betaalde diensten van AI COMPASS zijn uitgedrukt in Euro's en zijn exclusief BTW en alle andere belastingen van welke aard dan ook, evenals, indien van toepassing, exclusief reis- en verblijfkosten.
 1. AI COMPASS behoudt zich het recht voor om de overeengekomen prijzen en tarieven aan te passen op basis van objectieve parameters, zoals een stijging van de loonkosten. Voor opdrachten die onderworpen zijn aan de Belgische economische recuperatiewet van 1976 geldt een prijsherzieningsbeperking van maximaal 80% van de uiteindelijke prijs.

TRAINING EN OPLEIDING

 1. De training en opleiding van de aangepaste of standaardmodule worden verzorgd op basis van een best effort-basis, gebaseerd op de stand van de technologie op het moment van de training.
 1. De Klant en de deelnemers aan de training dienen zich ervan bewust te zijn dat de technologie snel evolueert en dat het trainingsmateriaal snel verouderd raakt. AI COMPASS streeft ernaar om online standaardtrainingen van tijd tot tijd bij te werken, maar kan niet garanderen dat ze altijd up-to-date zijn.
 1. Bij het gebruik van AI COMPASS zijn de Klant en deelnemers altijd persoonlijk verantwoordelijk voor hun handelen en kunnen zij zich niet beroepen op de inhoud van de door AI COMPASS verstrekte training, opleiding of cursusmateriaal om AI COMPASS aansprakelijk te stellen. In die zin mag deze inhoud nooit worden beschouwd als advies of een definitieve richtlijn die moet worden gevolgd.
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn trainingen en opleidingen gericht op het standaard gebruik van de gebruikelijke AI COMPASS-toepassingen.
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan het programma of de inhoud na het boeken van een training niet op verzoek van de Klant worden gewijzigd.
 2. In geval van annulering van trainingen en opleidingen is AI COMPASS gerechtigd om aan de Klant annuleringskosten in rekening te brengen ten bedrage van 50% van de overeengekomen vergoeding indien de annulering plaatsvindt tot [twee weken] (2) voor de geplande training, en 100% van de overeengekomen vergoeding indien de annulering later plaatsvindt, vermeerderd met eventueel gemaakte kosten, waaronder reis- en/of verblijfkosten.
 1. Tenzij anders overeengekomen, wordt de training online gegeven. De Klant is verantwoordelijk voor het organiseren van de training op het gebied van online en offline vergaderruimte, uitnodigingen voor deelnemers, enz. Indien de training door organisatorische problemen niet door kan gaan, gelden de in bovenstaand artikel genoemde annuleringskosten.
 1. Training en opleiding zijn uitsluitend bedoeld voor de Klant en de door de Klant in de Overeenkomst aangewezen deelnemers (bijvoorbeeld medewerkers, opdrachtgevers, etc.). Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, mag de Klant de training of opleiding niet door andere deelnemers laten bijwonen en mag deze op geen enkele wijze worden vastgelegd.
 1. Tenzij uitdrukkelijk uitgesloten, heeft AI COMPASS het recht om de trainer te kiezen en/of te vervangen.

PROJECTEN (ONTWIKKELING VAN AI-PRODUCTEN)

 1. Partijen zullen schriftelijk bepalen welk product ontwikkeld moet worden en wat de eisen en specificaties daarvan zijn.
 1. Tenzij anders overeengekomen, is de Klant verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevens op basis waarvan het product zal werken. Deze gegevens en de input ervan zijn niet inbegrepen in de prijs. In dit geval is de Klant als enige verantwoordelijk voor deze gegevens en zal hij AI COMPASS in dit verband schadeloos stellen.
 1. Indien met de Klant een vaste prijs is overeengekomen, zal deze vaste prijs enkel betrekking hebben op de in de specifieke voorwaarden genoemde werkzaamheden en diensten van AI COMPASS. Alle werkzaamheden en diensten die door AI COMPASS worden geleverd als meerwerk, naast of in wijziging van de werkzaamheden die in de specifieke voorwaarden worden genoemd en door de Klant worden besteld, zullen afzonderlijk aan de Klant worden gefactureerd. De volgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk (niet-limitatief): elke uitbreiding of wijziging van de eisen en/of specificaties, gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden die AI KOMPAS redelijkerwijs niet kon voorzien of waarop AI KOMPAS weinig of geen invloed heeft; overschrijding van afgesproken termijnen, eisen opgelegd door de overheid, etc.
 1. Indien tijdens de uitvoering wordt vastgesteld dat een van de verstrekte (technische) gegevens of vereisten onjuist of onvolledig zijn, is AI COMPASS gerechtigd de uitvoering van haar prestatie op te schorten totdat tussen partijen overeenstemming is bereikt over de (verdere) uitvoering en de meerprijs.
 1. De leverings- of uitvoeringstermijnen die door AI COMPASS worden verstrekt, zijn steeds indicatief.
 1. De Klant verbindt zich ertoe om uiterlijk vijftien (15) kalenderdagen na levering over te gaan tot de schriftelijke aanvaarding van het geleverde product ("Aanvaardingstermijn"). Hiertoe zal de Klant de nodige acceptatietesten uitvoeren. Acceptatie kan alleen worden geweigerd op basis van substantiële en reproduceerbare gebreken die normaal gebruik van het product volgens de overeengekomen specificaties en eisen onmogelijk maken. Deze gebreken moeten worden vermeld in de kennisgeving van weigering van aanvaarding. Bij gebreke van tijdige kennisgeving zoals aangegeven in het vorige lid, wordt het product geacht te zijn aanvaard. Elk gebrek dat uit een acceptatietest naar voren komt, moet binnen de Acceptatieperiode schriftelijk aan AI COMPASS worden gemeld; anders wordt het gebrek geacht te zijn aanvaard. Indien de aanvaarding geldig wordt geweigerd, zal AI COMPASS het product na het uitvoeren van de nodige reparaties opnieuw ter levering aanbieden.
 1. Het risico gaat over op de datum van levering.
 1. De aansprakelijkheid van AI COMPASS voor verborgen gebreken aan het product is beperkt tot een periode van zes (6) maanden vanaf de leveringsdatum. Alle klachten dienen binnen deze termijn aangetekend te worden gemeld aan AI COMPASS. Na het verstrijken van de termijn kan AI COMPASS niet aansprakelijk worden gesteld.
 1. Voor zover AI KOMPAS verplicht is, zal AI KOMPAS zich inspannen om gemelde gebreken, zowel substantiële als andere (kleine) gebreken, en verborgen gebreken, binnen een redelijke termijn na melding op te lossen. Deze oplossing kan, naar goeddunken van AI COMPASS, op de volgende manieren worden uitgevoerd: (i) het uitvoeren van de nodige programmering of andere reparaties om het defect op te lossen, (ii) een verlaging van de prijs in verhouding tot de geschatte kosten om het defect op te lossen (waarbij de prijs nooit negatief kan worden), of (iii) vervanging door een soortgelijk product op kosten van AI COMPASS. Indien AI KOMPAS op deze wijze een oplossing biedt, is AI KOMPAS verder niet gehouden tot schadevergoeding, behoudens in geval van opzet, bedrog of misleiding. De aansprakelijkheidsbeperkingen van de overeenkomst zijn dan van toepassing.
 1. Wanneer de uitvoering wordt opgeschort of onderbroken op verzoek van de Klant of zijn vertegenwoordiger, heeft AI COMPASS het recht om tussentijdse rekeningen te vereffenen. In dit geval bepaalt AI COMPASS wanneer het de uitvoering kan hervatten zonder aansprakelijk te zijn voor enige vertragingsvergoeding.
 1. Indien de Klant de overeenkomst eenzijdig beëindigt of indien de overeenkomst ten laste van de Klant wordt beëindigd wegens de tekortkoming in de nakoming ervan, is de Klant aan AI COMPASS een vergoeding verschuldigd voor gederfde winst, berekend als een forfaitair bedrag van 50% van de overeengekomen prijs (contractwaarde), onverminderd vergoeding van geleden schade. Indien de uitvoering van de dienst/het project reeds is aangevangen, wordt de vergoeding voor gederfde winst berekend over de waarde van het nog niet uitgevoerde deel van de dienst/het project. In ieder geval dient de Klant de waarde te vergoeden van het deel van de dienst dat op het moment van beëindiging reeds is verricht en de reeds gemaakte kosten en uitgaven.
 1. Alle kosten en verplichtingen met betrekking tot softwarelicenties van derden die nodig zijn voor de werking van het product of verplichte registraties zijn voor rekening van de klant. De informatie die AI COMPASS in dit verband verstrekt, is louter indicatief.
 1. Tenzij er ook een specifieke overeenkomst wordt gesloten, is AI COMPASS niet verantwoordelijk voor updates en/of onderhoud van het product.
 1. De eigendom gaat over op de Klant na betaling van alle bedragen die de Klant verschuldigd is aan AI COMPASS, voortvloeiend uit het product en/of andere contractuele relaties.

CONSULTANCY

 1. Tenzij anders vermeld, worden adviesopdrachten op basis van tijd en materiaal afgerekend.
 1. In het geval de Klant de overeenkomst eenzijdig beëindigt of indien de overeenkomst op kosten van de Klant wordt beëindigd wegens de tekortkoming in de nakoming ervan, is de Klant een schadevergoeding verschuldigd aan AI COMPASS overeenkomstig artikel 34.

INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Tenzij anders overeengekomen, blijven alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de prestaties van AI COMPASS en aanverwante knowhow (bijv. cursusmateriaal, tekeningen, plannen, methoden) bij AI COMPASS en verleent AI COMPASS de Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht (licentie) – voor zover overeengekomen.
 1. Enkel indien uitdrukkelijk overeengekomen met de Klant, zal er sprake zijn van een overdracht van intellectuele eigendomsrechten indien AI COMPASS deze specifiek voor de Klant heeft ontwikkeld. Deze overdracht heeft echter geen betrekking op de onderliggende methoden, knowhow en technologie op basis waarvan een bepaald product of een bepaalde dienst voor de Klant is ontwikkeld. Het is AI COMPASS dan ook niet verboden om deze onderliggende methoden, knowhow en technologie toe te passen voor andere opdrachtgevers.
 1. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van AI-toepassingen, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten. Afnemer zal in dit verband bepalen of enig gebruik een inbreuk vormt op bijvoorbeeld het auteursrecht. AI COMPASS aanvaardt in dit opzicht geen verantwoordelijkheid.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. AI COMPASS kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor grove nalatigheid, opzet, fraude of misleiding, ongeacht of deze is gepleegd door AI COMPASS of haar ondersteunend personeel.
 1. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van AI COMPASS is beperkt tot het totaal van de vergoedingen die de Klant aan AI COMPASS heeft betaald in een periode van zes (6) maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade, met een maximumbedrag van EUR 2.500,00. Indien de Klant gedurende die periode geen honorarium heeft betaald, is de aansprakelijkheid beperkt tot een maximumbedrag van EUR 1.000,00. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet, fraude of misleiding van AI COMPASS.
 1. AI COMPASS kan niet contractueel of niet-contractueel aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, inkomstenderving, hogere kosten, verlies van kansen, claims van derden, reputatieschade of verlies van gegevens. Deze beperking geldt niet in geval van misleiding, fraude, grove nalatigheid of opzet in hoofde van AI COMPASS.
 1. Bovendien kan AI COMPASS niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden of onvolkomenheden in de gegevens die door de Klant of derden worden verstrekt of die door het door AI COMPASS ontwikkelde product worden gegenereerd, tenzij er met betrekking tot (ii) sprake is van een aantoonbaar gebrek in de software van dit product op basis waarvan onjuistheden worden gegenereerd.
 1. De aansprakelijkheidsbeperkingen jegens de Klant gelden ook voor de bestuurders en hulppersonen van AI COMPASS.
 1. De Klant vrijwaart AI COMPASS, haar bestuurders en hulppersoneel voor eventuele aanspraken van derden, ook na beëindiging van de overeenkomst.

BETALINGSMETHODEN

 1. De facturen van AI COMPASS zijn contant betaalbaar indien er geen vervaldag vermeld staat op de factuur of op de vervaldag vermeld op de factuur.
 1. Indien de factuur op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft, zal van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest van 1% per maand aangerekend worden. Daarnaast wordt het achterstallige factuurbedrag verhoogd met 15% van het factuurbedrag, met een minimum van EUR 250,00 (exclusief BTW), als forfaitaire vergoeding voor buitengerechtelijke incasso.
 1. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling heeft AI COMPASS het recht om elke verdere levering van haar diensten en prestaties onmiddellijk op te schorten, onverminderd het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.
 1. Indien de Klant volgens de overeenkomst tussen partijen bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk jegens AI COMPASS voor de uitvoering van de overeenkomst.
 1. Elke klacht over een factuur moet binnen de vijftien (15) kalenderdagen per aangetekend schrijven aan AI COMPASS worden meegedeeld. De klant kan zijn betalingsverplichting met betrekking tot de betwiste factuur slechts opschorten ten belope van het betwiste gedeelte.
 1. AI COMPASS heeft het recht om voorschotfacturen en tussentijdse facturen uit te reiken.

SCHEIDBAARHEID

 1. Eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen, of een deel daarvan, van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst met de Klant tast de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of het overige deel van de betreffende bepaling niet aan. In geval van nietigheid van één van de bepalingen, zal de ongeldige bepaling worden vervangen door een gelijkwaardige bepaling die overeenstemt met de geest van de algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen partijen.

OVERDRAAGBAARHEID

 1. De Klant zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van de overeenkomst heeft, niet overdragen aan een derde, tenzij met schriftelijke toestemming van AI COMPASS.
 1. AI COMPASS is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen. AI COMPASS kan een beroep doen op onderaannemers voor de gehele of gedeeltelijke uitvoering van haar verplichtingen.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 1. De verwerking van persoonsgegevens door AI COMPASS wordt uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid van AI COMPASS, dat van toepassing is op de Klant en dient te worden geraadpleegd op de website van AI COMPASS (www.aicompass.ai/privacybeleid), onverminderd de eventuele toepassing van de gegevensverwerkingsovereenkomst tussen de partijen.
 1. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die door de Klant worden verwerkt met behulp van een dienst of product van AI COMPASS ligt volledig bij de Klant. De Klant garandeert aan AI COMPASS dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. De Klant vrijwaart AI COMPASS voor elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, met betrekking tot deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op de Overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.
 1. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, bevoegd, onverminderd de toepassing van bijzondere bevoegdheidsregels en het recht om het geschil voor te leggen aan de rechtbanken van de woon-, vestigings- of maatschappelijke zetel van de Klant.

Wil je in contact blijven
en ons volgen?

Facebook

YouTube

Twitter

LinkedIn

InstaGram

AI-experts Gemeenschap


Privacybeleid


Over ons

Jules Bordetstraat 22 2018 Antwerpen België
+32472180365
contact@aicompass.ai
×